Forside | KN Tagdækning - Danmarks bedste til tagpap

Personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger

Som led i indgåelsen af en aftale om tagdækningsentreprisen, behandler KN Tagdækning A/S en række al- mindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

KN Tagdækning A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

 • KN Tagdækning A/S, Kirstensvej 2, 7600 Struer, CVR.: 10 56 25 46

 • Tlf. 97 86 17 33, post@kntag.dk

  Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne udføre denne og evt. fremtidige entrepriser til din/jeres tilfredsstillelse og for på sigt eventuelt at kunne genkalde relevante kontaktpersoner og personoplys- ninger vedrørende opgaven.

  Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

  Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

  Dine personoplysninger vil blive videregivet til relevante leverandører, underentreprenører og samarbejdspart- nere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevansen i henhold til entreprisens art, størrelse og kompleksitet, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

  Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, KN Tagdækning A/S behandler om dig:

 • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)

 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).

 • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behand-

  ling.

 • Retten til indsigelse

 • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at KN Tagdækning A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreg- lerne.

  Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Oplysning om indsigelsesret

Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod KN Tagdækning A/S’ behandling af dine personoplysninger, hvor hjemlen for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, eller den såkaldte interesseafvejningsregel i samme forordnings artikel 6, stk. 1, litra f. En indsigelse vil betyde, at KN Tag- dækning A/S som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre KN Tagdækning A/S på- viser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis KN Tagdækning A/S behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må KN Tagdækning A/S ikke længere behandle dine personop- lysningerne til dette formål, og du vil derfor ikke modtage direkte markedsføring fra KN Tagdækning A/S.